Diaconie

Diaconie op hoofdlijnen.

Door de ingezakte economie en de druk van de regering op meer zelfredzaamheid, zullen in de komende tijd meer vragen van materiele aard op ons afkomen. Daarnaast vragen allerlei maatschappelijke aandachtsgebieden zoals mantelzorg, vreemdelingenbeleid, sociale onzekerheid, werkdruk, individualisering, in toenemende mate om concrete actie. De kern van diaconaat is “dienen”. Daarbij baseren we ons vooral op voorbeelden uit de Bijbel, daarnaast op voorschriften in de kerkorde en aandachtspunten uit maatschappelijke discussies over normen en waarden. Daartoe heeft de diaconie uitingen en inspanningen met een intern en een extern karakter.

Diaconaat is:
– het doen van gerechtigheid en barmhartigheid in navolging van Christus. Het is getuigen in woord en daad van gerechtigheid daar waar onrecht is binnen en buiten de gemeente en delen wat ons aan geld en goederen is gegeven. – helpen waar geen of onvoldoende hulp is: zowel binnen de eigen kerkelijke gemeente als daarbuiten.

Diaconale taak:
– de gemeente in haar geheel is een diaconale gemeente: de diakenen gaan de gemeente voor in haar diaconale taak en werken zodoende mee aan gemeenteopbouw.

Diaconaal werkveld:
Extern: werelddiaconaat, binnenlands diaconaat en plaatselijke inspanningen. (bijvoorbeeld asielzoekersbeleid)

Intern: inbreng in kerkdiensten, jeugdwerk (voorlichting), wijkwerk (bijvoorbeeld het thema de diaken als praktische hulp bij zorgverlening), thema-avonden, wijkontmoetingsavonden.

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie vallen onder het aandachtsveld van de ZWOE.

Netwerkfunctie
Het leggen en onderhouden van contacten met individuen, organen en instellingen zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente is van groot belang om als diaconie goed te kunnen functioneren. Doel is om anderen aan te spreken en aangesproken te kunnen worden over hulpvragen en misstanden. Te denken valt aan commissies, kerken, diaconaal platform, de gemeente Montfoort, stichtingen etc.

Signaalfunctie
Om hulp te kunnen verlenen is het van essentieel belang signalen hieromtrent te ontvangen en door te geven, in eerste instantie van en naar wijkteams. Gemeenteleden worden nadrukkelijk uitgenodigd om een open oog en oor te hebben voor signalen uit hun omgeving. Ook via het netwerk kunnen signalen tot ons komen.

Bewustwording
Het is van groot belang om zaken als onrecht, zorg en leed binnen en buiten onze gemeente onder de aandacht van de mensen te brengen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van lokale media, de Nieuwsbrief, het kerkblad, folders etc.

Bloemen.
Wekelijks wordt een mooi liturgisch bloemstuk gemaakt, meestal aangepast aan de kleur van de zondag van het kerkelijk jaar. Dit bloemstuk staat gedurende de zondagsdiensten op de liturgietafel. Na de eredienst wordt dit bloemstuk als bloemengroet en blijk van medeleven of bemoediging door de dienstdoende ouderling bezorgd bij één van de gemeenteleden. Tijdens de morgen- en avonddienst deelt de predikant mee waar het bloemstuk zal worden bezorgd.

Verjaardagskaartjes en -busje
Meer dan 25 mensen zijn druk in de weer met het bezorgen van kaartjes namens de kerk aan jarigen in onze gemeente. Ze brengen dan traditiegetrouw de collectebus mee, waarvan de opbrengst bestemd is voor een speciaal doel. Onze Granny Rozalia Fodor, uit de Oekraïne krijgt ook in dit seizoen maandelijks een bedrag overgemaakt via Dorkas. Blijkbaar leeft dit in onze gemeente, er komt jaarlijks meer dan 1.300 euro binnen. Gezien de opbrengst van het verjaardagbusje, kunnen we evenals in 2008 ook in 2009 samenwerken voor een project in India: Cards. We doen dat samen met Kampen en IJsselmuiden. Via het kerkblad houden wij de gemeente regelmatig op de hoogte van de voortgang.

In de afgelopen jaren hebben de bewoners van Afghanistan te maken gehad met veel oorlogen, pijn en verdriet. Ook nadat de relatieve rust in het land is weergekeerd, blijven, zonder externe hulp, trauma’s en nachtmerries bestaan. Vooral de kinderen zijn hiervan het slachtoffer. Veel kinderen hebben door de oorlog een zware deuk opgelopen. Nare herinneringen aan oorlog en geweld zijn aan de orde van de dag. Ieder kind kent wel iemand die is omgekomen in de oorlog of gehandicapt is geraakt door landmijnen. Herstel en verbetering van het Afghaanse onderwijs systeem is één van de prioriteiten in de opbouw en ontwikkeling van het land. Men verspreidt in een bepaalde regio boeken en tijdschriften, die een boodschap van vrede, verzoening en eenheid brengen. Ongeveer 6000 kinderen in de leeftijd van 7 en 17 jaar lezen de boeken, 2000 kinderen lezen de tijdschriften en 40.000 kinderen worden bereikt met andere publicaties. Ook hun ouders, broertjes en zusjes en vriendjes lezen of kijken mee in de boeken en tijdschriften. In totaal worden duizenden kinderen en volwassenen bereikt met de boodschap van vrede en verzoening. Het opvangcentrum vervult een belangrijke rol in de Afghaanse maatschappij. Hier leren kinderen belangrijke lessen in de omgang met elkaar, krijgen ze nieuw zelfvertrouwen en de kans om hun oorlogservaringen een plekje te geven.

Contactpersonen: Maartje Middag, telefoon 0348 – 47 26 39 en Klaasje Noppers, telefoon 0348 – 47 29 70.