Commissies

Commissie Kerkdiensten voor en door mensen met een Verstandelijke Beperking en voor Iedereen

Doel van de kerkdiensten: het organiseren van speciale kerkdiensten waarbij alles wat in de dienst gebeurt gericht is op de mensen waarvoor deze speciale diensten bedoeld zijn. In het voorjaar en najaar wordt een kerkdienst georganiseerd. De voorbereidingen worden zoveel mogelijk door de commissieleden gedaan, aangevuld met gemeenteleden met een verstandelijke beperking, om van elke dienst een feest te maken wat alle!!!! gemeenteleden mee mogen vieren Deze kerkdiensten van Montfoort zijn opgenomen in een schema van de speciale diensten die in de omliggende gemeenten georganiseerd worden. Contactpersoon: Ans van Vliet, telefoon 0348 471050
altNederlands Bijbel Genootschap
Via regelmatige publicatie in het kerkblad wil de werkgroep aandacht vragen voor de verschillende activiteiten van het NBG. Een vast gegeven is de Bijbelzondag, waarin een bepaald land of activiteit vaak centraal staat. Ook zal getracht worden wervend bezig te zijn, want voor het belangrijke werk zijn heel veel donateurs nodig.
Contactpersonen:
Corrie Both-Kamerman telefoon 472708

Johan Bosch telefoon 473840
alt
Doven Horen Erbij
Plaatselijke kerken van andere kerkverbanden hebben soms ook dove leden. Deze kerken zoeken vaak aansluiting bij het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Als deze kerken het uitgangspunt onderschrijven zijn ze van harte welkom om regionaal mee te doen. De deelnemende kerken hebben predikanten vrijgesteld voor het dovenpastoraat. Er zijn landelijk drie dovenpredikanten. Eén van de Christelijke Gereformeerde Kerk en twee van de Protestantse Kerk in Nederland. De drie dovenpredikanten hebben elk een werkgebied van 1/3 van Nederland. Deze dovenpredikanten hebben het recht om in alle kerken ambtelijk werk te doen, gericht op doven. Zij werken in hun gebied voor alle doven van alle kerken.Wat doet het Interkerkelijk Dovenpastoraat? Zorgen voor pastoraat aan doven. Iedere dove is welkom en kan een beroep doen op ons. Zo kunnen contacten groeien met gemeenschappen van christelijke doven. Over heel Nederland is een netwerk van Interkerkelijke Commissies (I.C.’s). Deze I.C’s organiseren kerkelijke activiteiten voor dove mensen. Bijna overal in Nederland is er zo’n I.C.. De I.C.’s organiseren aangepaste kerkdiensten, Bijbelkringen, gemeenteavonden, Bijbellessen, enz. Ook zorgen zij ervoor dat kerkelijke doven bezoek kunnen krijgen. En er worden contacten onderhouden met de plaatselijke kerken, waar de doven lid zijn. Want de verantwoordelijkheid voor dove leden blijft bij de plaatselijke kerk. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat is hulpdienst aan de kerken. Voor adressen van I.C.’s zie regionale organisatie.
Voor meer informatie: dovenpastoraat.nl
          alt
Het doel van het websiteteam is het in stand houden en beheren van de website “pgmontfoort.nl” Met deze website willen wij gemeenteleden en andere geïnteresseerden op een moderne manier op de hoogte houden van wetenswaardigheden, activiteiten en actualiteiten binnen de Protestantse Gemeente  te Montfoort. Informatie voor de website kan aangeleverd worden door predikant en kerkelijk werkers, vertegenwoordigers van kerkenraad, wijkteams, werkgroepen en commissies.
Voor e-mailadres: Klaas.Bakker56@gmail.com.
Beamteam
Het doel van het beamteam is de kerkdienst ondersteuning te geven via beeld, en in een later stadium mogelijk ook met geluid. Technisch is zowel geluidsweergave, als film mogelijk. We maken gebruik van de laptop van de kerk, die beheerd en bewaard wordt door de voorzitter van het College van Kerkrentmeester. Het beamteam vormt een subonderdeel van de werkgroep Eredienst (WED), met een eigen verantwoordelijkheid. Wel kan de WED in voorkomende gevallen, al dan niet via de voorganger, een beroep op het team doen. Ook andere commissies van onze gemeente kunnen daartoe een verzoek indienen bij het Centraal Aanstreek Punt (CAP), dat is de 1e scriba. Voor e-mailadres: zie onder “Contact”
Crèche.
Iedere zondagochtend is er crèche voor de baby’s en de peuters tot 4 jaar. Deze wordt altijd begeleid door een volwassen en een jonger lid van onze kerk. Jongeren, vaders en moeders die af en toe een crèchedienst willen draaien kunnen zich aanmelden bij de contactpersoon. Indien u nog speelgoed, puzzels en dergelijke op zolder heeft staan, dan zijn deze natuurlijk van harte welkom in de crècheruimte. U mag het op de zondag meenemen en/of bij de contactpersoon thuis brengen.
Contactpersoon: Alida ten Hoeve-Tuls, telefoon 412129