Inspiratie en ontmoeting

In het beleidsplan 2014 – 2017 zijn drie dimensies van het gemeente–zijn besproken.
Eén van de drie is “een –vertrouwelijke– omgang met God”.
We willen hieraan uiting geven door elke zondag tenminste één kerkdienst te organiseren en op andere dagen in de week momenten te creëren en vormen aan te reiken, waarbij mensen bijeenkomen om zich te verdiepen in de relatie met God en zich te laten raken door zijn Liefde.

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting organiseert elk jaar een gevarieerd aanbod van activiteiten. Deze activiteiten worden steeds vermeld in het Kerkblad, de Nieuwsbrief en de website van de kerk.
We hopen dat het aanbod u en jou inspireert om deel te nemen aan de ontmoetingsmomenten.

WERKGROEP OECUMENE MONTFOORT

Christenen uit verschillende kerken ontmoeten elkaar over kerkmuren heen en herkennen elkaar.
Zij stellen zich open voor elkaars geloofsverhalen en vinden elkaar in een gezamenlijk commitment in woord en daad.
Ze geven elkaar ruimte in ontmoetingen waarin alle tradities van de christenheid welkom zijn en christenen elkaar verstaan.
Om zo gezamenlijk op te staan en bij te dragen aan een leefbare samenleving.

Werkgroep Oecumene Montfoort bestaat al 40 jaar en heeft respect voor ieder zijn geloofsopvatting.
Onze geloofsgemeenschappen (RK Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper en Protestante Gemeente Montfoort – De Rank) komen samen om inspirerende vieringen en ontmoetingen met elkaar te beleven om zo het geloof en onze samenleving met elkaar te versterken en te dienen.
Ieder mens doet er toe voor God, ieder is welkom bij onze diensten en activiteiten.

In Linschoten maken wij als katholieke geloofsgemeenschap ook gebruik van het kerkgebouw ’t Kruispunt en bestaat er een intensieve samenwerking op diverse terreinen.

Werkgroep Oecumene Montfoort

Wisselende activiteiten: data volgen.

  • Wandeling,
  • Boekbespreking,
  • Rondleiding/bezoek klooster,
  • Herdertjestocht
  • De kerkdiensten worden samen met Oecumene Linschoten voorbereid.
  • VredeslichtEen afvaar-diging van theaterkoor Marcello zal
    daarbij aanwezig zijn om te zingen.

Leden van de werkgroep Oecumene Montfoort:

Namens de Protestantse Gemeente Montfoort:
Kees Birkhoff (voorzitter)
Joke Hage-Luijmes
Petra van Doornik
Nico Warner (penningmeester)

Namens de R.K. Kerk:
Thea Visser (secretaris)
AnneMarie van de Poll
Desiree van der Meulen
Gerard Vendrig

Contactadres voor de oecumene in Montfoort

Thea Visser, Blokland 86. telefoon: 0348-46 89 89 / 06-82 39 94 33

DOVEN HOREN ERBIJ

Veel plaatselijke gemeenten hebben ook dove gemeenteleden.

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 30 mei 2013 een samenwerkingsverband van drie kerkgenootschappen: de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het IDP is voor deze kerken een ‘hulpdienst’. In deze ‘hulpdienst’ werken deze kerken er samen aan dat het deelhebben van dove mensen aan (hun) kerkelijke gemeenten zo optimaal mogelijk kan zijn. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hier voor in. Zij worden ondersteund door een aantal landelijke medewerkers. Nederland is opgedeeld in regio’s met elk een eigen dovenpredikant. Voor onze regio is dit ds. F.C. van Dijke.
Voor meer informatie over het dovenpastoraat kunt u terecht op www.doofenkerk.nl. Op deze site kunt u ook adressen van I.C.’s vinden onder het kopje ‘regionale organisatie’.
In onze gemeente wordt jaarlijks, zoals in veel kerkelijke gemeenten, een gecombineerde dienst voor doven en horenden georganiseerd. Meer informatie daarover kunt u lezen  in het kerkblad.

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

nbgHet doel van het NBG is sedert de oprichting in 1814 altijd geweest om Gods Woord, niet alleen landelijk maar ook wereldwijd, te verspreiden. Door het werk van het NBG, met steun van u als lid/donateur, is de Bijbel in honderden talen gedrukt en verspreid.
Ook in Nederland komen regelmatig nieuwe uitgaven uit zoals de ‘Bijbel in Gewone taal’ en de ‘Samenleesbijbel’. In het kerkblad wordt regelmatig aandacht aan het Nederlands Bijbelgenootschap en haar activiteiten besteed.

WERKGROEP KERKDIENSTEN VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

De werkgroep organiseert tweemaal per jaar een speciale, feestelijke dienst voor mensen met een verstandelijke beperking, waar zij zelf ook actief aan meewerken. Bij deze dienst is natuurlijk iedereen van harte welkom.
De kerkdiensten in Montfoort zijn opgenomen in een schema van speciale diensten die in de omliggende gemeenten georganiseerd worden.
Ideeën of suggesties voor invulling van de diensten zijn van harte welkom.

PLUSDIENST

Voor jong en oud, voor trouwe gemeenteleden maar ook voor mensen die minder vaak of nooit naar de kerk gaan worden er vier keer per jaar Plusdiensten georganiseerd. De diensten beginnen om 10.00 uur maar de koffie staat al vanaf 9.30 uur klaar. Voor elke Plusdienst wordt een thema gekozen. Dit kan een actueel thema zijn maar ook een bekend Bijbelverhaal. Vaak wordt de dienst begeleid door een band of combo en altijd worden er liederen uit verschillende bundels gezongen, zoals uit de bundel Opwekking of liederen uit de Top 40. Tijdens de Plusdiensten blijven de kinderen in de kerkzaal waar ze hun eigen activiteit doen.

SCHOOL-KERK-GEZINSDIENST

In februari of maart is er elk jaar een dienst samen met de Graaf Jan van Montfoortschool. Alle groepen leveren een bijdrage aan deze gezellige en vrolijke dienst met bijvoorbeeld tekeningen, muziek of een sketch.