Handwerkmiddagen

Handwerkmiddag in de Rank.
Bent u nog nooit geweest kom gerust een keer kijken !
Iedereen is welkom !
Op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

12 Mei
2 Juni.
16Juni.

Hartelijke groet ,
Klaasje Noppers.

Verslag Kerk in het park 2022

Kerk in het park

Na een onderbreking van 3 jaar konden we op zondag 3 juli eindelijk weer bij elkaar komen voor Kerk in het Park.

Met medewerking van STAM was een extra grote tent in het park neergezet en dat was maar goed ook.

Vanaf 09.30 uur namen de eerste bezoekers plaats om te genieten van het inzingen van gospelkoor Hatikwa uit Nieuwegein.

Om 10 uur was vrijwel de gehele tent gevuld, wat betekent dat er ca. 450 mensen de dienst hebben meegemaakt.

Remy van Keulen uit Linschoten leidde de dienst in nauwe samenwerking met ds Martha Verstoep en Gerard Vendrig van de RK Parochie.

Er was gekozen voor een interactief programma met korte bijbellezingen en overdenkingen, afgewisseld met samenzang en liederen die door Hatikwa werden gezongen.

Remy praatte de dienst op vlotte wijze en met veel humor aan elkaar.

Vooral de Kamelenrace en het gesprek met de kinderen over de fruitschaal leidde tot veel hilariteit.

Na afloop waren er veel positieve reacties hoe mooi het is om elkaar hier te ontmoeten ongeacht je achtergrond en geloofsovertuiging.

Veel mensen bleven lang na tijdens het koffiedrinken om elkaar zo op informele manier te ontmoeten.

Heel veel dank aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan deze editie van Kerk in het Park. Het was geweldig!

 

Namens de voorbereidingsgroep Kerk in het Park,
Evert Versloot

 

 

Werkgroep Oecumene Montfoort

Oecumene:

Christenen uit verschillende kerken ontmoeten elkaar over kerkmuren heen
en herkennen elkaar.
Zij stellen zich open voor elkaars geloofsverhalen en vinden elkaar in een gezamenlijk commitment in woord en daad.
Ze geven elkaar ruimte in ontmoetingen waarin alle tradities van de christenheid welkom zijn en christenen elkaar verstaan.
Om zo gezamenlijk op te staan en bij te dragen aan een leefbare samenleving.
Werkgroep Oecumene Montfoort bestaat al 40 jaar en heeft respect voor ieder zijn geloofsopvattig. Onze geloofsgemeenschappen komen samen om inspirerende vieringen en ontmoetingen  met elkaar te beleven om zo het geloof en onze samenleving met elkaar te versterken en te dienen.Ieder mens doet er toe voor God, ieder is welkom bij onze diensten en activiteiten.

ACTIVITEITEN AGENDA 2022

16 januari: Week van Gebed voor
eenheid  van christenen.

31 maart:   Filmavond in de Rank.

26 mei:       Hemelvaartsdag: Dauwtrappen

3 juli:           Kerk in het Park

25 September: Vredesweek dienst

Wisselende activiteiten: datums volgen.

Wandeling,

Boekbespreking,

Rondleiding/bezoek klooster, Herdertjestocht.

Activiteiten onder voorbehoud Corona.

De kerkdiensten worden samen met Oecumene Linschoten voorbereid.

LEDEN WERKGROEP
PGM:
Arie van Gent (voorzitter)
Nico Warner (penningmeester)
Ben de Wissel
Sylvia v.Woudenberg
Joke Hage-Luijmes
RK:
Gerard Vendrig
Thea Visser (secretaris)
Desiree van der Meulen
AnneMarie van de Poll

CONTACT: SECRETARIAAT
Thea Visser: Blokland 86
0348-468989
06-82399433

 

Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren

De tak is opnieuw aangekleed, we zijn op weg naar hemelvaart en pinksteren.
De duif is daar het symbool voor.
We hebben verschillende kleuren lint vanachter de duif weg laten waaieren.
Deze staan symbool voor alle mensen die in God geloven.
We zijn allemaal verschillend, het geloof beleven we verschillend, de ene keer ervaar je het geloof sterker dan de andere keer en er zijn momenten in je leven waarop je het geloof met een andere kleur beleefd.
Mooi om er dan bij stil te staan dat God er voor ons allemaal is in welke kleur we het geloof ook beleven.

Groet Karin en Joke

Kerkdienst-online in de Rank

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u de kerkdienst op een ander tijdstip bekijken.

 

Dank en voorbeden

In onze kerk was er altijd de mogelijkheid om een voorbede aan te vragen en in het mooie voorbedendoosje te doen.
Nu we de diensten online mee beleven, willen we toch graag de mogelijkheid geven om dank- en voorbeden aan te vragen.

Dit kan door in de week voorafgaande aan de zondag een voorbede te sturen naar voorbeden@pgmontfoort.nl
Dit kan elke week tot en met vrijdag.
De dank en voorbeden zullen dan door de dienstdoend predikant worden meegenomen in het gebed op zondag.

Op deze manier willen we verbonden blijven met elkaar, ook nu we elkaar niet in de Rank kunnen ontmoeten.
Namens de kerkenraad
Joke Hage-Luijmes

Zondag 10 juli 2022

Orgelspel

Aanvangspsalm of lied Lied 217: 1-4 De dag gaat open voor het woord des Heren

DIENST DER VOORBEREIDING

Stilgebed
Bemoediging
Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer,
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid
Gem. en niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet
Vg. De Heer zal bij u zijn
Gem. De Heer zal u bewaren

We zingen Lied 217:5
(gemeente gaat zitten)
Smeekgebed (Kyriegebed)
Loflied: Lied 303:1-3 Zonne en Maan

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de zondag
Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 30:9-14
We zingen: 316: 1 – 4: Het woord dat u ten leve riep.
Een gesprek met de kinderen van de kindernevendienst
We zingen ‘We gaan voor even uit elkaar’
Ondertussen steekt één van de kinderen de lantaarntjes aan en gaan de kinderen naar de nevendienst.
Tweede Schriftlezing: Lukas 10:25-37
We zingen: Lied 339a U komt de lof toe.
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
We zingen: 975: Jezus roept hier mensen samen.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en Voorbeden
Voorbeden worden besloten met:
Vg. Zo bidden wij U allen tezamen
Gem. Heer ontferm U.
Stilgebed
Onze Vader in de vorm van Liedboek 1006
Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug van de kindernevendienst.
Er is gelegenheid om kinderen op te halen van de crèche.
We zingen staande: 1016: Kom, laat ons opgaan

AAN HET EINDE
Wegzending
Zegen
We zingen: Amen, amen, amen

GIVT gewoon blijven geven

Beste gemeenteleden,

Via de nieuwsbrief en in het kerkblad heeft u al kunnen lezen over GIVT, de digitale manier om te collecteren.

Ik zal hieronder in het kort uitleggen hoe het precies werkt en welke stappen u dient te ondernemen, wanneer u besluit hiermee te willen starten.

Een donatie via GIVT is door de kerk niet te herleiden tot een persoon.

De kerk krijgt na elke zondag het totale bedrag op de rekening en niet alle giften afzonderlijk.

Via het GIVT-dashboard dat beschikbaar is voor de administrateur en penningmeester van de kerk is na elke dienst meteen te zien wat de opbrengst van de 1e en 2e collecte is.

De collectedoelen voor elke zondag worden door de penningmeester van tevoren op het Dashboard vastgelegd.

Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om uw collectegeld contant of via collectebonnen te geven.

Hoe werkt het?

1. Download de GIVT-app (gratis) in de App Store of in Google Play

2. Open de app

3. Registreer uzelf als gebruiker door uw gegevens eenmalig in te vullen.

4. U komt daarna in het geefscherm. Hier geeft u aan wat u wilt geven. Zijn er meerdere collectedoelen? Klik dan op +collecte toevoegen en geeft aan wat u voor het 2e doel wilt geven.

5.. Kies hoe u wilt geven (dat kan op 4 manieren)

QR-code: er opent een camerascherm, scan de QR-code en u kunt uw telefoon weer opbergen.

Lijst: kies de kerk uit de lijst, klik op de naam van de kerk (PG Montfoort) en u kunt uw telefoon weer opbergen.

Locatie: kies voor geven op locatie en bevestig dat u aanwezig ben in de locatie die op je scherm verschijnt, en u kunt uw telefoon weer opbergen.

Geven via een collectemiddel (mandjes bij de uitgang). Hierin zit een GIVT-tracer bevestigd, u haalt u telefoon langs de tracer en de transactie wordt verricht.

De ingestelde bedragen voor de 1e en 2e collecte worden na ongeveer 2 dagen van de door u ingestelde bankrekening afgeschreven.

 De huidige manier van geven (contact of via collectebonnen) blijft gewoon mogelijk. 

Meer informatie is te vinden op de website van GIVT: www.givtapp.net

Zijn er vragen of onduidelijkheden, neemt u dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

Annerie Boerman-van der Velde, penningmeester

penningmeester@pgmontfoort.nl

Scroll Up