Zondag 14 augustus 2022

Orgelspel

DE VOORBEREIDING
Zingen (staande): Psalm 136 : 1, 2 en 3
Stil gebed
Bemoediging: Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer,
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid
Gem. en niet loslaat het werk van zijn handen.
Groet: Vg. De Heer zal bij u zijn
Gem. De Heer zal u bewaren
Zingen: Psalm 136 : 12 en 13 (de gemeente gaat zitten)
Voorbereidingsgebed
Zingen: Lied 146a : 1 en 4

DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de zondag
Eerste Schriftlezing: Lukas 12 : 49 -56
Zingen: Lied 316 : 1 en 4
Moment met de kinderen
Zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’ (ondertussen steekt één van de kinderen de lantaarntjes aan en gaan de kinderen naar de nevendienst.)
Tweede Schriftlezing: Filippenzen 1 : 3 – 11
Zingen: Lied 834 : 1, 2 en 3
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 655 : 1, 2, 3, 4 en 5

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en Voorbeden
Voorbeden worden besloten met: Vg. Zo bidden wij U allen tezamen
Gem. Heer ontferm U.
Stil gebed en Onze Vader
(kinderen ophalen van de crèche en kinderen komen terug van de kindernevendienst.)
Bloemengroet en aankondiging collecte doelen
Zingen (staande) Lied 413 : 1, 2 en 3

ZENDING EN ZEGEN
Zending
Zegen
Zingen: Amen, amen, amen

Orgelspel

Scroll Up