Zondag 10 juli 2022

Orgelspel

Aanvangspsalm of lied Lied 217: 1-4 De dag gaat open voor het woord des Heren

DIENST DER VOORBEREIDING

Stilgebed
Bemoediging
Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer,
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid
Gem. en niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet
Vg. De Heer zal bij u zijn
Gem. De Heer zal u bewaren

We zingen Lied 217:5
(gemeente gaat zitten)
Smeekgebed (Kyriegebed)
Loflied: Lied 303:1-3 Zonne en Maan

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de zondag
Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 30:9-14
We zingen: 316: 1 – 4: Het woord dat u ten leve riep.
Een gesprek met de kinderen van de kindernevendienst
We zingen ‘We gaan voor even uit elkaar’
Ondertussen steekt één van de kinderen de lantaarntjes aan en gaan de kinderen naar de nevendienst.
Tweede Schriftlezing: Lukas 10:25-37
We zingen: Lied 339a U komt de lof toe.
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
We zingen: 975: Jezus roept hier mensen samen.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en Voorbeden
Voorbeden worden besloten met:
Vg. Zo bidden wij U allen tezamen
Gem. Heer ontferm U.
Stilgebed
Onze Vader in de vorm van Liedboek 1006
Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug van de kindernevendienst.
Er is gelegenheid om kinderen op te halen van de crèche.
We zingen staande: 1016: Kom, laat ons opgaan

AAN HET EINDE
Wegzending
Zegen
We zingen: Amen, amen, amen

Scroll Up