Kerkenraad

De kerkenraad draagt zorg voor de dienst van Woord en Sacramenten en geeft leiding aan leven en werken van de gemeente. Dit varieert van de zorg voor missionaire, diaconale en pastorale arbeid en geestelijke vorming tot de zorg voor vermogensrechtelijke aangelegenheden.
De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente: predikant, ouderlingen, ouderlingen–kerkrent-meester en diakenen.
De kerkenraad wordt gekozen door de gemeente.

Samenstelling Kerkenraad

PREDIKANT
Ds. M.A. Verstoep

OUDERLINGEN

Dhr.F.G.L.Schaap (preses)
Vacant (scriba)
Dhr.J.J.Bosch (wijk 1 en 4)
Dhr. D. Roest (wijk 2 en 3)
Vacant (Inspiratie en Ontmoeting)
mw.M.Wormgoor-Drop (bepaalde opdracht ten behoeve van het pastoraat in wijk 1 en 4)
Dhr. R. Scheper ( bepaalde opdracht ten behoeve van het pastoraat in wijk 2 en 3)

JEUGDOUDERLING
Mw. A.A. van Kooten

DIAKENEN

Vacant
Mw.M.van de Burgt-van den Heuvel  (voorzitter)
Vacant (wijk 2 en 3)
Vacant  (wijk 1 en 4)

 

OUDERLING KERKRENTMEESTERS

Dhr. F.G.L. Schaap (preses kerkrentmeesters)

 

PENNINGMEESTER KERK / FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Annerie Boerman.

Pastoraat

Onze kerkelijke gemeente is verdeeld in 4 wijken. Elke wijk heeft een wijkouderling, een ouderling voor het pastoraat, een wijkdiaken wijkteamleden.
Wijkteamleden gaan bij gemeenteleden langs bij een geboorte, verjaardag van 75-plussers, zieken en op andere momenten als daar behoefte aan is.
Zo wordt geprobeerd om de contacten met de kerk te verstevigen, aan te houden of opnieuw te leggen. We zijn immers leden van dezelfde kerkelijke gemeenschap!

Wanneer u bezoek wilt ontvangen of u kent iemand die bezoek op prijs zou stellen of u heeft een bepaald signaal over een gemeentelid, dan kunt u dit bespreken met de wijkouderlingen. Zij zijn het aanspreekpunt van het wijkteam.

Het college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is belast met de financiële zaken van de kerk.

Collectebonnen

U kunt uw collectebonnen bestellen door overschrijving van het bedrag op IBAN nummer NL11 Rabo 0134 6554 51 bij de Rabobank te Montfoort, ten name van: College van Kerkrentmeesters te Montfoort.
De bonkaarten worden dan zo spoedig mogelijk bij u thuisbezorgd. Collectebonnen zijn verkrijgbaar in waarden van € 0,50 en € 1,00. Deze bonnen worden uitgegeven in kaarten van € 10,00 (20 bonnen van € 0,50) en kaarten van € 20,00 (20 bonnen van € 1,00). Graag vermelden of u bonnen van €0,50 of van € 1,00 wilt ontvangen.

VVB en de Fiscus

In onze kerk geven we er de voorkeur aan dat de geldelijke bijdragen van gemeenteleden gedaan worden in de vorm van de Vrijwillige Vaste Bijdrage (VVB). Door via een overeenkomst een toezegging te doen voor vijf jaar kan de totale toezegging volledig worden afgetrokken. U kunt één overeenkomst maken voor kerk, diaconie, ZWOE en collectebonnen. Door het belastingvoordeel aan deze toezegging toe te voegen wordt de VVB van de kerk verhoogd zonder dat het de gever meer geld kost. De VVB wordt door de fiscus gezien als een gift aan de kerk. Voor de inkomstenbelasting (loonbelasting) wordt de VVB als een zogenaamd persoonsgebonden aftrekpost aangemerkt. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het college van kerkrentmeesters.