Kerkdiensten

jun
7
zo
Kerkdienst
jun 7 @ 10:00

voorganger : mw. N. Rijneveld – Schep / Lopik
1e collecte : Kerk
2e collecte : Diaconie

jun
14
zo
Kerkdienst
jun 14 @ 10:00

voorganger : ds. C. Schakel / Amsterdam
1e collecte : Dorpskerken
2e collecte : Kerk

jun
21
zo
Kerkdienst
jun 21 @ 10:00

voorganger : ds. M.A. Verstoep
1e collecte : KIA Werelddiaconaat
2e collecte : Bloemen

jun
28
zo
Kerkdienst
jun 28 @ 10:00

voorganger : ds. B. Borger / Amersfoort
1e collecte : Kerk
2e collecte : Diaconie

jul
5
zo
Kerkdienst in het Park
jul 5 @ 10:00

voorganger : ds. M.A. Verstoep
1e collecte : Kerk
2e collecte : KIA Diaconaat

Video kerk in het park